உங்கள் ஆய்வு இதழ்களை சமர்பிக்க வேண்டிய மின் அஞ்சல்

tamiljournal@yahoo.com

January, 2016

 

Volume No 2(1) coming very soon

Connect With Us

Home  >  Journals
OPEN ACCESS
 Research Journal of  Tamil  and Science Studies

Gayathri Publishers

Unit of GTRP

Room No. 9, Arunagiri Complex,

South Bazar, Palayamkottai,Tamil Nadu,

South India

www.gayathripublishers.com

About Us
Quick Link
Contact Details

Gayathri Publishers

Unit of GTRP

Room No. 9, Arunagiri Complex,

South Bazar, Palayamkottai,Tamil Nadu,

South India

www.gayathripublishers.com

Gayathri Publishers is a non profit company in India. The company have published 8 Journals in print and online, and open access, They are covering vast research areas of biological Sciences, Chemical sciences and Medical Sciences.   We have published quality of research articles and open source a lot of articles, to help in the young scholars, scientists and professors. All the free journals are Open Access Journals including Clinical, Medical, and Chemistry, Education, Pharmaceutical, Life Sciences, Environmental, Engineering and Management journals. It can be associated with any academic or scientific databases for greater visibility of the published articles. This open access format is one of the important models of publishing which has been widely appreciated, supported than the traditional toll access journals.

About Us
Quick Link
Contact Details
About Us
Quick Link
Contact Details
About Us
Quick Link
Contact Details

 

தமிழ் மற்றும் அறிவியல் ஆய்வுகள் இதழ்

© 2016 Gayathri Publishers. All Right Reserved
 

ஆய்வுகள் எழுதும் போது பின்பற்ற வேண்டியவைகள்

 

சான்றாதாரங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும்

ஆய்வு இதழ் வெளிட்ட வருடம் கொடுக்க வேண்டும்

 

ஆய்வு கட்டுரைகள் வெளிட கண்டிப்பாக RS 5000/ - செலுத்த வேண்டும்

 

ஆய்வுகள் எழுதும் வழிமுறை |

Instruction to Authors

 

Research journal of Tamil and Sciences publishe's by quarterly in multidisciplinary field of Tamil and science studies (March, June, September, and December)

----------------------------------------------------------------------------------------------------